RODO

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych

w Bibliotece Publicznej Gminy Szemud

Szanowni Czytelniku oraz Uczestniku

zajęć, warsztatów, spotkań i imprez organizowanych przez Bibliotekę

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej: RODO) informujemy, że:

 1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Biblioteka Publiczna Gminy Szemud z siedzibą w Szemudzie przy ul. E. Kwidzińskiego 1, tel. 58 676 11 88, e-mail: bpgsz@wp.pl.

 2. Podstawą prawną przetwarzania Państwa danych osobowych są przepisy prawa: Ustawa z dnia 27 czerwca 1997 r. o bibliotekach, Ustawa z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej oraz Ustawa z dnia 29 czerwca 1995 r. o statystyce publicznej. Ponadto w zakresie przetwarzania wizerunku podstawą jest udzielona zgoda.

 3. Państwa dane osobowe będą przetwarzane:

  1. w zakresie podstawowej działalności Biblioteki – w celu realizacji zadań Biblioteki w zakresie ewidencji wypożyczeń i statystyki GUS, a w przypadku wystąpienia zobowiązań w stosunku do Biblioteki – w zakresie związanym z ich egzekucją;

  2. w zakresie dodatkowej działalności Biblioteki – w celu organizacji, przeprowadzenia, rozliczenia i udokumentowania działań Biblioteki (dot. zajęć, warsztatów, spotkań i imprez) zgodnie z przyjętymi zasadami (regulaminami).

 4. Podanie danych w zakresie podstawowej i dodatkowej działalności Biblioteki jest obowiązkowe, niezbędne dla wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze danych i wzajemnych zobowiązań wynikających z zapisu na czytelnika Biblioteki bądź uczestnika zajęć, warsztatów, spotkań i imprez.

 5. Informujemy, że w celu dokumentacyjnym przebieg zajęć, warsztatów, spotkań i imprez, jest utrwalany za pomocą urządzeń rejestrujących obraz i/lub dźwięk, które mogą być opublikowane na stronie internetowej, w mediach społecznościowych i prasie. Przetwarzanie, w tym rejestrowanie Państwa wizerunku i/lub barwy głosu odbywa się – w przypadku realizacji działalności dodatkowej o charakterze zamkniętym (zapisy) – na podstawie udzielonej zgody, natomiast w przypadku działalności dodatkowej o charakterze otwartym (wstęp wolny) – bez Państwa odrębnej zgody (Państwa uczestnictwo w takiej działalności jest równoznaczne z udzieleniem takiej zgody).

 6. Odbiorcą Państwa danych mogą być podmioty uprawnione na podstawie przepisów prawa oraz podmioty wykonujące zadania Biblioteki na podstawie zawartych z nią umów i/lub zleceń, związanych ze świadczonymi przez nią na rzecz Państwa usługami.

 7. Państwa dane osobowe będą przechowywane przez okres wynikający z przepisów prawa niezbędny do wykonywania praw i obowiązków Biblioteki, wynikających ze świadczonych na rzecz Państwa usług, a w przypadku danych podanych na podstawie wyrażonej zgody – do czasu jej wycofania (bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania dokonanego przed jej wycofaniem).

 8. Państwa dane nie będą podlegały profilowaniu ani przekazywaniu – bez dodatkowej i wyraźnej Państwa zgody – do państw trzecich.

 9. Przysługuje Państwu prawo do żądania dostępu do swoich danych, a także prawo do (w sytuacjach określonych przepisami prawa): żądania ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania oraz prawo do złożenia skargi w związku z niezgodnym z przepisami ich przetwarzaniem do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (00-193 Warszawa, ul. Stawki 2).

Administrator Danych Osobowych – Dyrektor Biblioteki